Φόρτωση ...

Όροι χρήσης

 

Ο δικτυακός τόπος παρουσιάζει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας που εδρεύει στην Ελλάδα. Ο δικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
 
Πριν εισέλθετε στο δικτυακό μας τόπο για να περιηγηθείτε, σας εφιστούμε την  προσοχή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για τον χρήση του δικτυακού μας τόπου. Σιγουρευτείτε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς και παραιτείσται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο.
 
Δύναται να τροποποιούμε, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση μας, τους παρόντες όρους χρήσης. Φέρετε την ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.
 
Εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο, σας παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το δικτυακό τόπο σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της εταιρείας μας ή οιοδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης. 
 
Απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο.
 
Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην εταιρεία μας ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με τους εδώ προβλεπόμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλετε να μη χρησιμοποιείστε τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.
 
Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλετε αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Τμήμα ή και το σύνολο των στοιχείων αυτών είναι δυνατό να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από την εταιρεία μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να διαπιστώσετε την ύπαρξη προσωπικού σας αρχείου και να απαιτήσετε τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.